ციპროფლოქსაცინი 250მგ #10ტ

ციპროფლოქსაცინი 250მგ #10ტ

0.00 ლარი
ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: ფტორქინოლონები
ქვეყანა:
მწარმოებელი:
ჯენერიკი - შეადარეთ ანალოგები: Ciprofloxacinum
გაცემის ფორმა: II ჯგუფი რეცეპტული
კოდი: 6366
გააზიარე:

პროდუქტი გაყიდვაში არ არის.

                              


საერთაშორისო
არადაპატენტებულიდასახელება:
ციპროფლოქსაცინისტაბლეტებიUSP250მგ

 

ზოგადიინფორმაციაპრეპარატისშესახებ

 

C-ფლოქსიარისფართოსპექტრისდაძლიერისინთეზურიფლუროქინოლონისანტიბაქტერიულისაშუალება.ისნაჩვენებიამგრძნობიარემიკროორგანიზმებითგამოწვეულისხვადასხვარესპირატორული,საშარდედასხვასახისინფექციებისდროს.

 

შემადგენლობა:

ყოველიშემოგარსულიტაბლეტიშეიცავს:

ციპროფლოქსაცინისჰიდროქლორიდიUSP

რაც250მგციპროფლოქსაცინისექვივალენტურია.

 

კლინიკურიფარმაკოლოგია:

ციპროფლოქსაცინიავლენსძლიერბაქტერიციდულმოქმედებასფერმენტდნმგირაზასშეფერხებისგზით,რაცსაჭიროაბაქტერიულიდნმ-ისსინთეზისათვის.ციპროფლოქსაცინისანტიმიკრობულისპექტრიინვიტრომოიცავსმიკროორგანიზმებისფართოსპექტრს,მათშორისგრამნეგატიურბაქტერიებს,როგორიცააCam­pylo­bac­ter je­nu­ni, E. co­li, Ci­to­bac­ters, H.in­flu­en­za­e, H. pa­ra­in­flu­en­za­e, Shi­gel­la, Sal­mo­nel­la typhi, Vib­rio cho­le­ra­e, Ne­is­se­ria go­nor­rho­e­a, N. me­nin­gi­ti­des, Bran­ha­e­mel­la ca­tar­ha­lis, Kleb. pne­u­mo­ni­a­e, Bru­cel­la me­li­ten­sis, H. duc­ra­yi, Pro­te­us mi­ra­bi­lis, P. vul­ga­ris, Pse­u­do­mo­nas ae­ru­gi­no­sa, Pro­vi­dan­cia ret­tge­ri, P. star­ti­i, Ser­ra­tia mac­res­cens, Ente­ro­bac­ter clo­a­caeდაგრამპოზიტიურბაქტერიებს,როგორიცააStap­hylo­coc­cus au­re­us, Staph. epi­der­mi­dis, Staph. ha­e­mol­yci­tus, Strep­to­coc­cus pne­u­mi­ni­a­e, Strep­to­coc­cus pyo­ge­nes. Ps. Ce­pa­ci­a, Ps. mul­top­hi­li­a-უმრავლესიშტამებიდაანაერობულიბაქტერიებისუმრავლესობარეზისტენტულიაციპროფლოქსაცინისმიმართ.ციპროფლოქსაცინინაკლებაქტიურიამჟავურ pH-ზე.ციპროფლოქსაცინსარგააჩნიაჯვარედინირეაქციასხვაანტიმიკრობულსაშუალებებთან.სინერგიზმიაღინიშნებაამინოგლიკოზიდებთან,კლინდამიცინთან,მეტრონიდაზოლთანდაგანსაკუთრებითბეტალაქტამებთან.ციპროფლოქსაცინსგააჩნიაპოსტანტიბიოტიკურიეფექტი,..მისიანტიბაქტერიულიეფექტისგამოვლენაგრძელდებაპრეპარატისმიღებისშეწყვეტისშემდეგ.

 

ციპროფლოქსაცინისწრაფადდაკარგადაბსორბირდებაკუჭ-ნაწლავისტრაქტიდან.პერორალურიბიოხელმისაწვდომობაარისდაახლოებით70%,ხოლოპლაზმაშიუმაღლესიკონცენტრაციადაახლოებით2.5მკგყოველმლ-ზემიიღწევაპერორალურად500მგდოზისმიღებიდან1-2საათში.აბსორბციაყოვნდებასაკვებისარსებობისშემთხვევაში.პლაზმაშიპროტეინსუკავშირდება20-40%.ციპროფლოქსაცინიფართოდნაწილდებაორგანიზმშიდაკარგადაღწევსქსოვილებში.მაღალიკონცენტრაციებიმიიღწევანაღველში.პლაზმაშინახევარგამოყოფისპერიოდიშეადგენს3.5-4.5საათს.თირკმლისუკმარისობისდროსნახევარგამოყოფისპერიოდიშეიძლებაგახანგრძლივდეს.ციპროფლოქსაცინიუმთავრესადგამოიყოფაშარდში,ხოლოარათირკმლისმიერიკლირენსიშეადგენსმისიგამოყოფისერთმესამედს.შარდშიგამოყოფახდებააქტიურიტუბულარულისეკრეციითდაგრომერულარულიფილტრაციით.პრობენიციდიამცირებსპრეპარატისშარდითგამოყოფას.ცნობილიასულმცირე4აქტიურიმეტაბოლიტი,რომელთაშორისმთავარიაშარდისმიერიმეტაბოლიტიოoს­იციპkოnლოoსაცინი,ხოლოფეკალურმასაშიარსებულიძირითადიმეტაბოლიტიასულფოციპროფლოქსაცინი.პერორალურიდოზისდაახლოებით40-50%უცვლელადგამოიყოფაშარდში,ხოლოდაახლოებით15%მეტაბოლიტებისსახით.

 

ჩვენებები:

C-ფლოქსინაჩვენებიამფგრძნობიარებაქტერიებითგამოწვეულიშემდეგიინფექციებისსამკურნალოდ:

  1. რესპირატორულიინფექციები:ლობარულიდაბრონქოპნევმონია,მწვავედაქრონიკულიბრონქიტი,კისტოზურიფიბროსისგამწვავება,ბkონoი­ეol­აiი,ემფიემა.
  2. ყელ-ყურ-ცხვირისინფექციები:შუაყურისანთება,სინუსიტი,მასტოიდიტი,განსაკუთრებითგამოწვეულიგრამნეგატიურიბაქტერიებით.
  3. მუცლისადაბილიარულიტრაქტისინფექციები:ინფექციურიდიარეა,ტიფოიდურიციება,ქოლანგიტი,ქოლეცისტიტი.
  4. მენჯისინფექციები:სალფინგიტი,ენდომეტრიტი,მენჯისანთებითიდაავადება.
  5. საშარდეტრაქტისინფექციები:გაურთულებელიდაგართულებეულიურეთრიტი,ცისტიტი,პიელონეფრიტი,პროსტატიტი,ეპიდიდიმიტი.
  6. გონორეაურეთრალური,რექტალურიდაფარინგეალური.
  7. ძვალ-სახსართაინფექციები:ოსტეომიელიტი,სეპტიკურიართრიტი.
  8. კანისადარბილიქსოვილებისინფექციები:ინფიცირებულიწყლულები,ჭრილობები,აბსცესი,ცელულიტი,წითელიქარი,ინფიცირებულიდამწვრობები.
  9. სისტემურიინფექციები:სეპტიცემია,პერიტონიტი.

 

დოზირებადამიღებისწესი:

მოზრდილებშიინფექციისტიპისადასიმწვავისმიხედვითმიიღება250-750მგდღეშიორჯერ5-10დღისგანმავლობაში.განსაკუთრებულსიტუაციებში:გონორეისდროსმიიღებაერთჯერადი250მგდოზა.ხანდაზმულებშიარარისსაჭიროდოზისკორექცია.თირკმლისმწვავეუკმარისობისდროს(შრატისკლირენსი<20მლ/წთ),დოზაჩვეულებრივნახევრდება.

 

უკუჩვენებები:

პრეპარატისგამოყენებისუკუჩვენებადითვლებარომელიმექინოლონისმიმართჰიპერმგრძნობელობა.C-ფლოქსმაშეიძლებაგამოიწვიოსცენტრალურინერვულისისტემისსტიმულაცია,რამაცშეიძლებაგამოიწვიოსტრემორი,დისფორიაანკრუნჩხვა.ეპილეფსიითდაავადებულებშიპრეპარატისიფრთხილითგამოიყენება.C-ფლოქსისპირველიდოზისმიღებისშემდეგასევეაღინიშნებაანაფილაქსურირეაქციები.დოზისკორექციაუნდამოხდესთირკმლისუკმარისობისმქონეპაციენტებში.ხანგრძლივითერაპიისასპერიოდულადუნდაცატარდესთირკმლის,ღვიძლისადაჰემოპოეტიკურიფუნქციისშემოწმება.

 

პრეპარატისგამოყენებაორსულობისადალაქტაციისდროს:

პრეპარატიარგამოიყენებაორსულობისდროს.ისგამოიყოფადედისრძეში.ბავშვებშიციპროფლოქსაცინისუსაფრთხოებადაეფექტურობაარარისდადგენილი.

 

ურთიერთქმედებასხვაპრეპარატებთან:

C-ფლოქსისმიღებამთეოფილინთანერთადშეიძლებაგამოიწვიოსპლაზმაშითეოფილინისკონცენტრაციებისმომატება.ციპროფლოქსაცინიასევეაფერხებსკოფეინისმეტაბოლიზმს,რაცახანგრძლივებსპლაზმაშიმისინახევარგამოყოფისპერიოდს.

ანტაციდები,რომლებიცშეიცავენმაგნიუმისჰიდროქსიდსანალუმინისჰიდროქსიდს,აფერხებენციპროფლოქსაცინისაბსორბციას,რაციწვევსპლაზმაშიდაბალდონეებს.ციპროფლოქსაცინისადაარასტეროიდულიანთებისსაწინააღმდეგოპრეპარატებისერთდროულიგამოყენებაიწვევსცენტრალურინერვულისისტემისსტიმულაციისგაზრდასდაკრუნჩხვებს.პრობენიციდიაფერხებსციპროფლოქსაცინისთირკმლისტუბულარულსეკრეციასდაზრდისმისშრატისმიერკონცენტრაციებს.

 

არასასურველიეფექტები:

C-ფლოქსიხასიათდებაკარგიამტანობით.ყველაზეხშირადვლინდებაშემდეგისახისარასასურველირეაქციები:გულისრევა,პირღებინება,დიარეა,ტკივილი/დისკომფორტიმუცლისარეში,თავისტკივილი,დისფორიადაგამონაყარი.ასევეაღინიშნებაუძილობა,ურტიკარია,ფოტოსენსიტიურირეაქციები,მყესებისანთებისცალკეულიშემთხვევები,რამაცშეიძლებაგამოიწვიოსმყესებისგაწყვეტა.  თუგამოვლინდარომელიმეაღნიშნულისიმპტომი,მკურნა,ობაუნდაშეწყდეს.

 

 

ჭარბიდოზირება:

არარსებობსინფორმაციაამპრეპარატისჭარბიდოზირებისშესახებ.ჭარბიდოზისმიღებისასუნდაჩატარდესკუჭისგამორეცხვა,ასევეშესაძლებელიაპირღებინებისგამოწვევა.ასეთშემთხვევაშიპაციენტისაჭიროებსმეთვალყურეობასდადამხმარემკურნალობასადექვატურიჰიდრაციით.ჰემოდიალიზისანპერიტონეალურიდიალიზისშემდეგორგანიზმიდანგამოიდევნებამხოლოდმცირე(<10%)ნაწილი.

 

შეფუთვა:

ბლისტერშიმოთავსებულია10ტაბლეტი,ხოლო10ასეთიფირფიტაშეფუთულიამუყაოსკოლოფში(10X10T).

 

მწარმოებლისმისამართი:

ადმინისტრაციულიოფისი:ჩინუბაისცენტრი,ნერუბრიჯ,აშრამროუდი,აჰმედაბადი:380 009ინდოეთი.

ტელ:91-79-26576655,26576747;ფაქსი:91-79-26578862,

ვებგვერდი:www.in­tas­phar­ma.­com.

თბილისი (0 აფთიაქი)

რეგიონი (0 აფთიაქი)