ფუროტალგინი 5მლ წვეთები

ფუროტალგინი 5მლ წვეთები

9.49 ლარი
ქვეყანა: ბულგარეთი
მწარმოებელი: სოფარმა
ჯენერიკი - შეადარეთ ანალოგები: ანტიპირინი+ნიტროფურალი+ლიდოკაინი
გაცემის ფორმა: III ჯგუფი ურეცეპტო
კოდი: 5365
გააზიარე:

ფუროტალგინი ®2.5 მგ/31,25 მგ/87,5 ნგ/მლ ყურისწვეთები, ხსნარი

Furotalgin®2,5 mg/31,25 mg/87,5 mg/mleardrops, solution

ნიტროფურალი,  ტეტრაკაინის ჰიდროქლორიდი, ფენაზონი

ამ სამკურნალო პრეპარატის გამოყენებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ ინსტრუქცია, რადგან ის შეიცავს თქვენთვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

- შეინახეთ ეს  ინსტრუქცია. შესაძლოა თქვენ ხელმეორედ დაგჭირდეთ მისი წაკითხვა.

- თუ გაგიჩნდებათ დამატებითი კითხვები, მიმართეთ თქვენს ექიმს ან ფარმაცევტს.

 - ეს სამკურნალო პრეპარატი დანიშნულია პირადად თქვენთვის და ნუ გადასცემთ მას სხვა პირებს. ამ პრეპარატმა შეიძლება მიაყენოს მათ ზიანი, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა მათი დაავადების სიმპტომები თქვენი სიმპტომების მსგავსია.

- თუ რომელიმე გვერდითი მოქმედება მიიღებს სერიოზულ ხასიათს ან თქვენ შენიშნავთ სხვა გვერდით მოქმედებებს, რომლებიც არ არის აღწერილი წინამდებარე ინსტრუქციაში, აცნობეთ ამის შესახებ თქვენს მკურნალ ექიმს ან ფარმაცევტს.

რას შეიცავს წინამდებარე ინსტრუქცია

1. რას წარმოადგენს ფუროტალგინი და რისთვის გამოიყენება

2. ფუროტალგინის გამოყენების დაწყებამდე

3. ფუროტალგინის გამოყენების წესი

4. შესაძლო გვერდითი მოვლენები

5. ფუროტალგინის შენახვის წესი

6. დამატებითი ინფორმაცია

1. რას წარმოადგენს ფუროტალგინი და რისთვის გამოიყენებ

ფუ­რო­ტალ­გი­ნი არის კომ­ბი­ნი­რე­ბუ­ლი სამ­კურ­ნა­ლო პრე­პა­რა­ტია, რომელსაც გააჩნია  ან­ტი­მიკ­რო­ბუ­ლი, ან­თებისსა­წი­ნა­აღ­მდე­გო და ტკი­ვილგამაყუ­ჩე­ბე­ლი მოქ­მე­დე­ბა. გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა ზრდასრულებში და ბავშვებში სასმენი მილისა და შუ­ა ყუ­რის მწვა­ვე ან­თე­ბი­თი პრო­ცე­სების დროს.

2. ფუროტალგინ გამოყენების დაწყებამდე

არ გამოიყენოთ ფუროტალგინი:

- თუ გაქვთ ალერ­გია (მო­მა­ტე­ბუ­ლი მგრძნო­ბე­ლო­ბა) აქ­ტი­უ­რი (ნიტ­რო­ფუ­რა­ლი, ტეტრაკაი­ნი, ფე­ნა­ზო­ნი) ან დამ­ხმა­რე ნივ­თი­ე­რე­ბის მი­მართ;

-  მკურ­ნა­ლი ექი­მი ფუ­რო­ტალ­გინს არ და­გი­ნიშ­ნავთ, თუ და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი გაქვთ და­ფის აპკი ან ყუ­რის ინ­ფექ­ცია , რომელიც გა­მოწ­ვე­უ­ლია სო­კო­თი (ოტო­მი­კო­ზი).

სხვა სამკურნალო საშუალებების გამოყენება

აუცი­ლებ­ლად აც­ნო­ბეთ თქვენს მკურ­ნალ ექიმს ან ფარ­მა­ცევტს, თუ იღებთ ან ახ­ლო წარ­სულ­ში იღებ­დით სხვა სამ­კურ­ნა­ლო პრე­პა­რა­ტებს, ­ურეცეპ­ტოდ გა­საცემი პრეპარატების ჩათვლით.

ორ­სუ­ლო­ბადაძუძუთი კვება

ორ­სუ­ლო­ბი­სა და ძუძუთი კვების პე­რი­ოდ­ში ქალებს ფუ­რო­ტალ­გი­ნი ენიშ­ნე­ბათ ექი­მის შე­ფა­სე­ბის შემდეგ.

თუ ხართ ორ­სუ­ლად, ნე­ბის­მი­ე­რი  წამ­ლის   გა­მო­ყე­ნე­ბამ­დე  კონსულტაციისათვის

მი­მარ­თეთ ექიმს ან ფარ­მა­ცევტს.

სატრანსპორტო საშუალებების მართვაზე და მექანიზმებთან მუშაობაზე ზემოქმედება

ფუროტალიგინი არ ახდენს  გავლენას ავტომობილების მართვისა და მანქანებთან მუშაობის უნარზე.

3. ფუროტალგინის გამოყენების წესი

ყო­ველ­თვის გა­მო­ი­ყე­ნე­თ ფუ­რო­ტალ­გი­ნი ექი­მის და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად. თუ რამეში დარწმუნებული არ ხართ, მი­მარ­თეთ კონ­სულ­ტა­ცი­ი­სათ­ვის თქვენს ექიმს ან ფარ­მა­ცევტს.

ფუ­რო­ტალ­გი­ნი არის სამკურნალო საშუალება, რომელიც  განკუთვნილია ყურ­ში ჩა­საწ­ვე­თე­ბე­ლად. არ ჩა­იწ­ვე­თოთ ის ცხვირ­სა და თვა­ლებ­ში! არ და­ლი­ოთ!

გა­მო­ი­ყე­ნეთ წვე­თე­ბი სას­მე­ნი მი­ლის გაწ­მენ­დის შემ­დეგ. გა­და­წი­ეთ თა­ვი ისე, რომ წვე­თები ყურ­ში რამ­დე­ნი­მე წუ­თი დარ­ჩეს, შემ­დეგ კი ჩა­ი­დეთ ყურ­ში ბამ­ბა. გა­მო­ყე­ნე­ბამ­დე აუცილებე­ლია ხსნა­რის გათ­ბო­ბა სხე­უ­ლის ტემ­პე­რა­ტუ­რამ­დე, რა­თა თა­ვი­დან იქ­ნეს აცილე­ბუ­ლი ცივ წვე­თებ­თან უსი­ა­მოვ­ნო კონ­ტაქ­ტი.

დოზირება:

ზრდასრულებიდა 3 წელზეუფროსიბავშვები: 6-10 წვეთი 3-4-ჯერ დღეში;

3 წლამდეასაკისბავშვები: 3-4 წვეთი 2-ჯერ დღეში.

მკურნალობის ხანგრძლივობა: ადგენს მკურნალი ექიმი. არ უნდა გაგრძელდეს 10 დღეზე მეტი დროის განმავლობაში.

თუ თქვენ გამოიყენეთ ფუროტალგინის საჭირო დოზაზე მეტი

ფუროტალგინის სწორი გამოყენებისას მონაცემები დოზის გადაჭარბების შესახებ არ მოიპოვება.

 

თუთქვენ გამოტოვეთფუროტალგინისგამოყენება

არ გამოიყენოთ ორმაგი დოზა გამოტოვებულის კომპენსაციის მიზნით.

თუ თქვენ გაგიჩნდებათ პრეპარატის გამოყენებასთან დაკავშირებით დამატებითი კითხვები, მიმართეთ თქვენს ექიმს ან ფარმაცევტს.

4. შესაძლო გვერდითი მოვლენები

ფუ­რო­ტალ­გინ­მა, ისევე როგორც სხვა სამკურნალო პრეპარატებმა, შეიძლება გამოიწვიოს გვერდითი მოვლენები, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ყველას არ აღენიშნება.

შე­საძ­ლე­ბე­ლია ალერ­გი­უ­ლი რე­აქ­ცია, რო­მე­ლიც გა­მო­ი­ხა­ტე­ბა სას­მე­ნი მი­ლის გაღიზიანება­ში ან სი­წით­ლე­ში.

ყურის დაფის აპკში მოხვედრისას, იშვიათად, თუმცა აღინიშნება შემდეგი გვერდითი მოქმედებები:

არახშირი (გვხვდება 100-დან 1 ზე ნაკლებ პაციენტში) -  სწრაფად გარდამავალი თავბრუსხვევა, თავის ტკივილი და სმენის დაქვეითება მაღალ სიხშირეებთან მიმართებაში, გულისრევა, ღებინება.

თუ რო­მე­ლი­მე გვერ­დი­თი ეფექ­ტი სე­რი­ო­ზუ­ლი ხდე­ბა ან შეამჩნევთ სხვა ისე­თ გვერ­დი­თ ეფექ­ტს, რო­მე­ლიც ამ ინსტრუქციაში აღ­წე­რი­ლი არ არის, აც­ნო­ბეთ ამის შე­სა­ხებ თქვენს მკურ­ნალ ექიმს ან ფარ­მა­ცევტს.

5. ფუროტალგინიშენახვის წესი

შე­ი­ნა­ხეთ პრე­პა­რა­ტი ორი­გი­ნა­ლ შე­ფუთ­ვაში, სი­ნათ­ლი­სა­გან და­ცულ ად­გი­ლას, არაუმეტეს 250C ტემ­პე­რა­ტუ­რის პი­რო­ბებ­ში.

შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას!

ვარგისობის ვადა: 3 წელი

არ გამოიყენოთ ფუ­რო­ტალ­გი­ნი შე­ფუთ­ვა­ზე მი­თი­თე­ბუ­ლი ვარ­გი­სო­ბის ვა­დის გასვლის შემ­დეგ. ფუ­რო­ტალ­გი­ნის გა­მო­ყე­ნე­ბა შე­იძ­ლე­ბა ფლა­კო­ნის გახ­სნი­დან 1 თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში.

არ არის რეკომენდებული სამკურნალო პრეპარატების კანალიზაციაში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების კონტეინერებში გადაგდება. ჰკითხეთ თქვენს ფარმაცევტს, როგორ გაანადგუროთ თქვენთვის არასაჭირო სამკურნალო პრეპარატები. ეს ზომები ხელს შეუწყობს გარემოს დაცვას. 

6. დამატებითი ინფორმაცია

რას შეიცავს ფუროტალგინი

–        აქტიური შემადგენელი ნაწილები: ნიტროფურალი (nitrofural) 2.5 მგ,  ტეტრაკაინის ჰიდროქლორიდი (tetracainehydrochloride ე) 31.25 მგ, ფენაზონი (phenazone) 87.5 მგ ხსნარის 1 მლ-ში (27 წვეთი).

–        სხვა შემადგენელი ნაწილი – გლიცეროლი.

როგორ გამოიყურება ფუროტალგინი და რას შეიცავს შეფუთვა

გამჭვირვალე, ყვითელი სითხე მომწვანო ელფერით, სუნის გარეშე.

პირველადი შეფუთვა

პრე­პა­რა­ტის 5 მლ მო­თავ­სე­ბუ­ლია ყა­ვის­ფე­რი მი­ნი­სა­გან დამ­ზა­დე­ბულ მრგვალ ფლა­კონში.

ფლა­კო­ნი და­ხუ­ფუ­ლია ხრახ­ნი­ა­ნი თალ­ფა­ქით საწ­ვე­თე­ლა­თი.

პრე­პა­რა­ტის 5 მლ მო­თავ­სე­ბუ­ლია პო­ლიპ­რო­პი­ლე­ნის მრგვალ ფლა­კონ­ში. ფლაკონები აღჭურვილია პოლიეთილენის საწვეთურით და და­ხუ­ფუ­ლია “პილ­ფერ­პრუ­ფის” ტი­პის თალ­ფა­ქით.

 მეორეული შეფუთვა - 1 (ერთი) ფლაკონი პრეპარატის გამოყენების ინსტრუქციასთან ერთად მოთავსებულია ცალკეულ მუყაოს კოლოფში.

გაცემის პირობები:

ფარმაცევტული პროდუქტის ჯგუფი III, გაიცემა რეცეპტის გარეშე.

გამოყენებაზე ნებართვის მფლობელი და მწარმოებელი

სს სოფარმა

1220 სოფია, ილიენსკოეს შოსეს ქუჩა 16,  ბულგარეთი

საიტზე მითითებული მარაგების შესახებ ინფორმაცია ცვალებადია, რეკომენდებულია ისარგებლოთ ონლაინ აფთიაქით

თბილისი (145 აფთიაქი)

ავერსი 3
ა.ყაზბეგის გამზ. №5
ვადა: 2025-10-01
ავერსი 19
ვაჟა-ფშაველას გამზ. კვარტ. III, კორპ.№9
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 21 (24სთ)
ვაჟა-ფშაველას გამზ. №39
ვადა: 2025-10-01
ავერსი 23
236-57-55
პეკინის გამზ. №2
ვადა: 2025-10-01
ავერსი 33
პეკინის გამზ. №45
ვადა: 2026-02-01
ავერსი 34 (24სთ)
ცინცაძის. №1
ვადა: 2026-02-01
ავერსი 39
236-21-78
ბახტრიონის ქ. №20
ვადა: 2025-10-01
ავერსი 41
ა.ყაზბეგის გამზ. №8
ვადა: 2026-02-01
ავერსი 46
ნუცუბიძის ქ. №179
ვადა: 2025-10-01
ავერსი 65
236-34-51
დოლიძის ქ N24 / ბალანჩივაძის N17
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 78
პეტრიწის ქ. №5
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 89
ვაჟა-ფშაველას გამზ. №27ბ.
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 91 (24სთ)
ვაჟა-ფშაველას გამზ. №27ბ
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 94
ცინცაძის ქ. №9
ვადა: 2025-10-01
ავერსი 97
გამრეკელის ქ. №20
ვადა: 2025-10-01
ავერსი 120
ვაჟა ფშაველას N6
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 150
ვაჟა–ფშაველას მეოთხე კვარტალი, პირველი კორპუსის მიმდებარედ
ვადა: 2025-10-01
ავერსი 153
ა.ყაზბეგის გამზ. №16
ვადა: 2025-10-01
ავერსი 154
პ.ასლანიდის №3/ ბერბუკის №8
ვადა: 2025-10-01
ავერსი 157
შარტავას 4/6
ვადა: 2025-10-01
ავერსი 158
მირიან მეფის №75
ვადა: 2025-10-01
ავერსი 160
ნუცუბიძის II მკრ, I კვარტალი, №3დ
ვადა: 2025-10-01
ავერსი 165
ფანასკერტელის ქ. N20–ე (იყალთოს გორა)
ვადა: 2025-10-01
ავერსი 166
სოფელი დიღომი, დ. აღმაშენებლის №124
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 172
ტაშკენტის ქ. N27
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 177
გოძიაშვილის ქ. №17
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 178
მირიან მეფის ქ №96
ვადა: 2025-10-01
ავერსი 180
მინდელის ქ -11
ვადა: 2025-10-01
ავერსი 181
მ.მაჭავარიანის ქ.#65(ვაშლიჯვარი)
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 182
ჩიქოვანის ქ N 45
ვადა: 2025-10-01
ავერსი 187
სიმონ კანდელაკის 59
ვადა: 2026-02-01
ავერსი 192
ვ.ბოჭორიშვილის ქ.#24
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 194 (24სთ)
დიდი დიღომი,თინათინის ქ.#1
ვადა: 2025-10-01
ავერსი 195
დიდი დიღომი,პეტრე იბერის#14
ვადა: 2025-08-01
ავერსი 197
დიდი დიღომი,4მკრ,25კორპ
ვადა: 2025-08-01
ავერსი 200
მირიან მეფის #11გ
ვადა: 2025-08-01
ავერსი 202
ნუცუბიძის მე-5მ/რ,ა.ვარაზის#16
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 210
დავარის ქ. N41 (დიდი დიღომი).
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 8
წინანდლის ქ. №9-10
ვადა: 2025-10-01
ავერსი 10
ქ.წამებულის მოედ. №2
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 16
ნავთლუღის ქ. №2–ის მიმდებარედ
ვადა: 2025-10-01
ავერსი 52
თეოფანე დავითაიას ქუჩა №9
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 60
ბერი გაბრიელ სალოსის გამზ.. №155
ვადა: 2026-02-01
ავერსი 74
მეველეს ქ. №3
ვადა: 2025-10-01
ავერსი 98
წინანდლის ქ. №10
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 115
თეოფანე დავითაიას N30
ვადა: 2025-10-01
ავერსი 116
ნავთლუღის ქ. №15/1
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 146
თეოფანე დავითაიას N13
ვადა: 2025-10-01
ავერსი 156
წინანდლის ქ.№23
ვადა: 2025-10-01
ავერსი 190
ყვარლის ქუჩა N99ა
ვადა: 2026-02-01
ავერსი 191
ბოგდან ხმელნიცკის N6ბ
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 203
გიორგი მუხაძის ქ.#70
ვადა: 2025-10-01
ავერსი 204
გაბრიელ სალოსის #122
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 205
ზურაბ იარაჯულის N3
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 206
ზურაბ პატარიძის N3
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 209
ნავთლუღის ქუჩა N6/2
ვადა: 2025-10-01
ავერსი 12
ლუბლიანას ქ. №13გ
ვადა: 2025-10-01
ავერსი 15
ა.წერეთლის გამზ. №143
ვადა: 2025-10-01
ავერსი 45
ა.წერეთლის გამზ. №110
ვადა: 2025-10-01
ავერსი 57
დიღმის მასივი, II კვარ. კორ.6 ბ.
ვადა: 2026-02-01
ავერსი 70
დიღმის მასივი, V კვარ. კორპ..3 ა.
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 102
ა. წერეთლის გამზ. №55
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 106
ტრანსპორტის ქ. №1 (მ. დიდუბის მიმდებარედ)
ვადა: 2025-10-01
ავერსი 136
ლუბლიანას ქ. №31
ვადა: 2025-10-01
ავერსი 141
ჩაჩავას ქ. #5. სს "კ.ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი“
ვადა: 2025-10-01
ავერსი 145
ლუბლიანას #5, რკინიგზის საავადმყოფო.
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 169
დიღმის მასივი, კვარტალი III, კორპუსი 1ბ
ვადა: 2025-10-01
ავერსი 188
ქ.თბილისი, წყალტუბოს ქ.#12-14
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 25 (24სთ)
ც.დადიანის ქ. №321
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 29
ზღვისუბანი, მე-10 კვარტალი, 28-ე კორპუსის მიმდებარედ.
ვადა: 2026-02-01
ავერსი 40
გუდამაყრის ქ. №4 (კლინიკური საავადმყ. მიმდ), ნაკვ.05/001
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 50
ც.დადიანის ქ. №2
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 51 (24სთ)
264-13-02
მუხიანის III მკრ. კორ. V
ვადა: 2026-05-01
ავერსი 58
ც.დადიანის ქ. №34
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 88 (24სთ)
ზღვისუბანი, მე-3 მიკრო რაიონი, მე-5 კვარტალი, ნაკვ. 10/024
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 93
ც. დადიანის ქ. №261
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 103
გურამიშვილის გამზ. მ. ღრმაღელის მიმდ. ტერიტორია
ვადა: 2025-10-01
ავერსი 109
ქვიშხეთის ქ. №1 (მ. ღრმაღელის პირდაპირ)
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 138
ც. დადიანის II მკრ. II კორპუსი
ვადა: 2025-10-01
ავერსი 161
ხუდადოვის ქ. №95ა
ვადა: 2026-02-01
ავერსი 183
დადიანის ქ. № 71
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 185
ჭყონდიდელის #101
ვადა: 2025-10-01
ავერსი 186
გურამიშვილის #31
ვადა: 2026-02-01
ავერსი 9
ომარ ხიზანიშვილის ქ. 20
ვადა: 2025-10-01
ავერსი 14
ალექსი გობრონიძის ქუჩა #2
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 44
გლდანის ილია ვეკუას N 19
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 66 (24სთ)
გლდანი, V მკრ. კორ. №14
ვადა: 2026-02-01
ავერსი 87
მუხიანის II მკრ. კორპ. №8
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 90
გლდანი, V მკრ
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 111
სარაჯიშვილის ქ. №13
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 133
გლდანის VI-VIII მიკრორაიონებს შორის
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 143 (24სთ)
გლდანის 5 მკრ. 10–ე კორპუსის მიმდ.
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 147
ომარ ხიზანიშვილის ქ. 7
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 162
ავჭალა, ლიბანის ქ. №19–სა და №25–ს შორის
ვადა: 2026-02-01
ავერსი 171
ზაჰესი, კოლონიის მიმდებარე ტერიტორია
ვადა: 2025-10-01
ავერსი 174
ვეკუას ქ. №55 (ყოფილი ხიზანიშვილის ქ.)
ვადა: 2026-06-01
ავერსი 198
გლდ.მე-7მ/რ,მირაქიშვილის#29
ვადა: 2026-06-01

რეგიონი (189 აფთიაქი)

ახმეტა
რუსთაველის ქ. №68
ვადა: 2026-06-01
ახმეტა 2
ახმეტა, რუსთაველის ქუჩა
ვადა: 2026-06-01
გურჯაანი 1 (24სთ)
ნონეშვილის ქ. №25
ვადა: 2026-05-01
გურჯაანი 2
წმინდა ნინოს ქ. კვარტალი 60
ვადა: 2025-08-01
გურჯაანი 3
გურჯაანი შესახვევი ნონეშვილი 12
ვადა: 2025-10-01
კაჭრეთი
გურჯაანი სოფ კაჭრეთი
ვადა: 2025-08-01
დედოფლისწყარო
ჰერეთის ქ. N1
ვადა: 2025-10-01
ჩუმლაყი
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი სოფელი ჩუმლაყი
ვადა: 2026-06-01
თელავი 2
ალაზნის გამზირი №4
ვადა: 2026-06-01
თელავი 3 (24სთ)
ქ. თელავი, ალაზნის გამზ. N4ა
ვადა: 2026-06-01
თელავი 4
ვ. სეხნიაშვილის. №3
ვადა: 2026-06-01
თელავი 5
ქ. თელავი, ქეთევან წამებულის ქუჩა 3გ
ვადა: 2026-06-01
ყარაჯალა-1
თელავის რ-ნი, სოფ ყარაჯალა
ვადა: 2026-06-01
თელავი 6
ვახტანგ სეხნიაშვილის ქ.N10
ვადა: 2032-06-01
იორმუღანლო
სოფელი იორმუღანლო
ვადა: 2026-06-01
ლაგოდეხი 1
ნინოშვილის ქ. №2
ვადა: 2026-06-01
ლაგოდეხი 2 (24სთ)
ზაქათალას ქ. (ბაზრის მიმდებარედ)
ვადა: 2026-06-01
საგარეჯო 1
აღმაშენებლის №14
ვადა: 2026-05-01
საგარეჯო 2
რუსთაველის ქ. N240 / რუსთაველის ქ. N210
ვადა: 2025-10-01
სიღნაღი (24სთ)
კოსტავას ქ. №8
ვადა: 2026-05-01
ყვარელი (24სთ)
აღმაშენებლის ქ. №16
ვადა: 2025-10-01
ყვარელი 3
ყვარელი ჭავჭავაძის 95
ვადა: 2026-06-01
ახალსოფელი
ყვარლის რნ სოფ ახალსოფელი
ვადა: 2026-06-01
ყვარელი 4
ქ. ყვარლი, ჭავჭავაძის ქ. N122
ვადა: 2025-08-01
წნორი (24სთ)
თავისუფლების ქ.№2
ვადა: 2026-06-01
კაზრეთი-1
დაბა კაზრეთი
ვადა: 2025-10-01
ბოლნისი 1 (24სთ)
სულხან-საბას ქ. №117
ვადა: 2025-10-01
ბოლნისი 2
სოლხან-საბა ორბელიანის ქ. N165 / სოლხან-საბა ორბელიანის ქ. N165ა
ვადა: 2025-10-01
გარდაბანი
აღმაშენებლის ქ. №12
ვადა: 2026-02-01
დმანისი
წმინდა ნინოს ქ, №37
ვადა: 2025-10-01
გამარჯვება 1
გარდაბნის რ–ნი გამარჯვება
ვადა: 2026-06-01
წალკა 1
ქ. წალკა, არისტოტელეს ქ. N2
ვადა: 2025-10-01
თეთრიწყარო 1
ქ. თეთრიწყარო, კოსტავას ქ. N1
ვადა: 2026-06-01
კრწანისი
სოფ. კრწანისი, მე-6 ქუჩის III, ჩიხი #2
ვადა: 2026-06-01
მარნეული 1 (24სთ)
სულხან-საბას ქ. №58
ვადა: 2026-06-01
მარნეული 2 (24სთ)
26 მაისის ქ.
ვადა: 2025-10-01
მარნეული 3
რუსთაველის ქ. №5 ა
ვადა: 2025-10-01
მარნეული 4
მარნეული, შ. რუსთაველის ქ. N78
ვადა: 2025-08-01
სადახლო
მარნეული სოფ სადახლო
ვადა: 2026-06-01
რუსთავი 1
მეგობრობის გამზ. №10
ვადა: 2025-10-01
რუსთავი 2 (24სთ)
კოსტავას ქ. №15
ვადა: 2026-05-01
რუსთავი 3 (24სთ)
მესხიშვილის ქ. №3ა
ვადა: 2026-06-01
რუსთავი 4
ქ.რუსთავი მე-19 მკრ. კორპ N11
ვადა: 2026-06-01
რუსთავი 6
მეგობრობის გამზ. N61 (შარტავას გამზ N17)
ვადა: 2026-05-01
რუსთავი 7
ქ. რუსთავი პავლე თოდრიას ქN5
ვადა: 2025-10-01
მარტყოფი 1
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მარტყოფი
ვადა: 2025-10-01
რუსთავი 8
ქ.რუსთავი მეგობრობის გამზირი N18
ვადა: 2026-02-01
რუსთავი 9
მეგობრობის გამზ. N4
ვადა: 2026-06-01
ბაღდათი (24სთ)
წერეთლის ქ. №7
ვადა: 2026-06-01
ვანი
თამარ მეფის გამზირი. №3
ვადა: 2026-06-01
ზესტაფონი 1 (24სთ)
აღმაშენებლის ქ. №16
ვადა: 2026-06-01
ზესტაფონი 2
ჭანტურიას ქ. №1
ვადა: 2026-06-01
ზესტაფონი 3
აღმაშენებლის ქ. №27
ვადა: 2026-06-01
ზესტაფონი 4
ჭანტურიას ქ. №12
ვადა: 2026-06-01
ზესტაფონი 5
აღმაშენებლის ქ. №43
ვადა: 2026-06-01
ზესტაფონი 6
მელქაძის ქ. N2
ვადა: 2026-06-01
ზესტაფონი 7
დავით აღმაშენებლის ქ. #85
ვადა: 2026-06-01
თერჯოლა (24სთ)
რუსთაველის ქ. №111
ვადა: 2026-06-01
თერჯოლა-2
ქ.თერჯოლა,რუსთაველის 78
ვადა: 2026-06-01
სამტრედია 1 (24სთ)
რესპუბლიკის №2
ვადა: 2026-06-01
სამტრედია 2
ჭავჭავაძის ქ. №5
ვადა: 2026-06-01
საჩხერე 1 (24სთ)
გომართელის ქ. №3
ვადა: 2026-06-01
საჩხერე 2
გომართელის ქ. №30 ა
ვადა: 2025-10-01
საჩხერე 3
ივანე გომართელის ქ.2ა
ვადა: 2025-10-01
ტყიბული
რუსთაველის ქ.№1
ვადა: 2025-10-01
ქუთაისი 1
წმ. ნინოს ქ. №17
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი 2
ჭავჭავაძის ქ. №31
ვადა: 2025-10-01
ქუთაისი 3 (24სთ)
ფალიაშვილის ქ. №21
ვადა: 2026-05-01
ქუთაისი 4 (24სთ)
ბუხაიძის ქ. №4
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი 5 (24სთ)
ჭავჭავაძის ქ. №54
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი 6 (24სთ)
ავტომშენებლის ქ. №8/13
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი 7 (24სთ)
ი.აბაშიძის გამზ. №2/2
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი 8
ავტომშენებლის №34
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი 9
ჭავჭავაძის გამზ. №44
ვადა: 2025-10-01
ქუთაისი 10
ჭავჭავაძის ქ. 56
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი 11 (24სთ)
ასათიანის ქ. №147
ვადა: 2025-10-01
ქუთაისი 12 (24სთ)
დუმბაძის ქ. №48
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი 13 (24სთ)
თაბუკაშვილის ქ. №115
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი 14
მარი ბროსეს ქ. №1
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი 15 (24სთ)
ნიკეას ქუჩა, II შესახვევი, №8ე
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი 16
სულხან-საბას გამზ. №19
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი 17
გრიშაშვილის ქ. № 27
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი 18
აღმაშენებლის გამზ. №24
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი 19 (24სთ)
ნიკეას ქ, სკვერი სამხედრო ნაწილთან და ყოფილ სამხედრო ქალაქთან (ნაკვეთი 1)
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი 20 (24სთ)
გრ. აბაშიძის №3
ვადა: 2026-05-01
ქუთაისი 21
ვარლამიშვილის და წმ.ნინოს ქუჩის გადაკვეთა, ვარლამიშვილის #1 სახლის გადაკვეთაზე
ვადა: 2026-05-01
ქუთაისი 22
ფალიაშვილის ქ. №3
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი 23
ბუკიას ქ. №1
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი N 24
ბუხაძის ქ #23ა
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი 25
რუსთაველის1/წერეთლის2
ვადა: 2026-06-01
ქუთაისი 26
ჭავჭავაძის გამზ.#67
ვადა: 2026-06-01
ხარაგაული
სოლომონ მეფის ქ.#33
ვადა: 2026-06-01
წყალტუბო (24სთ)
იმერეთის მოედანი ბაზრობის მიმდ.ტერიტორია
ვადა: 2026-06-01
წყალტუბო 2
წყალტუბო. 9 აპრილის ქ #2ა
ვადა: 2026-06-01
ჭიათურა 1
ნინოშვილის ქ. №6
ვადა: 2025-10-01
ჭიათურა 2 (24სთ)
აბაშიძის ქ. №3
ვადა: 2026-06-01
ჭიათურა 3
იაშვილის ქ. №4
ვადა: 2026-06-01
ჭიათურა 4
ჭიათურა, ნინოშვილის ქ. N18
ვადა: 2026-06-01
ხონი
თავისუფლების მოედანი
ვადა: 2026-06-01
ჩაქვი
ჩაქვი,თ/მეფის #33
ვადა: 2025-10-01
ხულო
ხულოს რაიონი, მ. აბაშიძის ქუჩა N18
ვადა: 2025-10-01
ბათუმი 2
ჭავჭავაძის ქ. №39
ვადა: 2026-02-01
ბათუმი 3 (24სთ)
გორგილაძის ქ. №53
ვადა: 2026-06-01
ბათუმი 4
აღმაშენებლის ქ. №20
ვადა: 2026-06-01
ბათუმი 5 (24სთ)
ბაგრატიონის ქ. №140ბ. 29-30
ვადა: 2026-06-01
ბათუმი 6
მაიაკოვსკის ქ. №11
ვადა: 2025-10-01
ბათუმი 7 (24სთ)
გორგასლის ქ. №149/151/153 გრიბოედოვის ქ. №29/31
ვადა: 2026-06-01
ბათუმი 8
ჭავჭავაძის ქ. №6
ვადა: 2026-06-01
ბათუმი 9
მაიაკოვსკის ქ. №11
ვადა: 2025-10-01
ბათუმი 10
თამარ–მეფის დასახლება ქ. №12ა
ვადა: 2026-02-01
ბათუმი 11
ბარათაშვილის №26
ვადა: 2026-05-01
ბათუმი 12
დ. თავდადებულის ქუჩა №11
ვადა: 2026-06-01
ბათუმი 13
ფრიდონ ხალვაშის გამზირი №356
ვადა: 2025-10-01
ბათუმი 14
ისრაფილ ჯინჭარაძის ქ. N1
ვადა: 2026-06-01
ბათუმი 15
ბესიკის ქ. N55
ვადა: 2026-02-01
ბათუმი 16 (24სთ)
ინასარიძის ქ. N3
ვადა: 2025-10-01
ბათუმი N17
პუშკინის ქ. # 124
ვადა: 2025-10-01
ბათუმი N18
ჯავახიშვილის ქ #65
ვადა: 2025-10-01
ბათუმი 20
ქ. ბათუმი, ავგიას ქ. N2
ვადა: 2026-06-01
ბათუმი 21
ვ.გორგასლის ქ.#84
ვადა: 2026-06-01
ბათუმი 22
ბათუმი, ჰ.აბაშიძის N64 (ხოზრევანიძის კლინიკასთან)
ვადა: 2025-08-01
ქობულეთი 1 (24სთ)
აღმაშენებლის №3
ვადა: 2026-05-01
ქობულეთი 2
რუსთაველის №122
ვადა: 2026-02-01
აბაშა (24სთ)
თავისუფლების ქ. №50
ვადა: 2026-02-01
ბანძა
მარტვილის რ-ნი, სოფ. ბანძა
ვადა: 2026-06-01
ზუგდიდი 1
კიტიას ქ. №7
ვადა: 2025-10-01
ზუგდიდი 2
რუსთაველის ქ. №91
ვადა: 2025-10-01
ზუგდიდი 3 (24სთ)
გამსახურდიას გამზ. №23
ვადა: 2026-06-01
ზუგდიდი 4 (24სთ)
გამსახურდიას გამზ. №36
ვადა: 2026-06-01
ზუგდიდი 5 (24სთ)
რუსთაველის ქ. №99
ვადა: 2025-10-01
ზუგდიდი 6
თამარ მეფის ქ. №18
ვადა: 2026-06-01
ზუგდიდი 7 (24სთ)
ზუგდიდი კ.გამსახურდიას 219
ვადა: 2025-10-01
მარტვილი 1 (24სთ)
თავისუფლების ქ. №16
ვადა: 2026-06-01
მარტვილი 2
თავისუფლების ქ. №14
ვადა: 2025-10-01
მარტვილი 3
კოსტავას №1 თამარ მეფის №5
ვადა: 2026-06-01
მესტია
სეტის მოედანი №12
ვადა: 2025-10-01
სენაკი 2 (24სთ)
რუსთაველის №110
ვადა: 2026-06-01
სენაკი 3
ჭავჭავაძის №87
ვადა: 2026-02-01
სენაკი 4
ჭავჭავაძის №123
ვადა: 2026-06-01
სენაკი 6
ქ.სენაკი რუსთაველის ქუჩა N170
ვადა: 2026-06-01
ფოთი 1 (24სთ)
რუსთაველის რკალი №24
ვადა: 2026-06-01
ფოთი 2
ფარნავაზ მეფის ქ. №7
ვადა: 2026-06-01
ჩხოროწყუ 1 (24სთ)
აღმაშენებლის ქ. №12
ვადა: 2025-10-01
ჩხოროწყუ 2
გობეჩიას ქ. N 3/5
ვადა: 2026-06-01
წალენჯიხა 1
გამსახურდიას ქ. №5
ვადა: 2026-06-01
წალენჯიხა 2
სალიას ქუჩა
ვადა: 2025-10-01
ხობი
შარტავას ქ. №3
ვადა: 2025-10-01
ჯვარი
ლემონჯავას (ყოფილი ჯიქიას) ქ.№13
ვადა: 2025-10-01